سعید ناصری

سعید ناصری

دارای ١٧ سال سابقه فعاليت های انگیزشی ، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی در ایران
مشاور فرهنگی، اجتماعى واقتصادی مديران ارشد كشور
مشاور آموزشى ماهان – انديشه اهواز – راه انديشه
سابقه مشاوره در مجموعه مدارس فرزانگان كرج – كرمانشاه -زاهدان -تبريز و بهشتى اهواز در 15 سال اخير