سعید غیاثوند

سعید غیاثوند

٢٢ سال سابقه مشاوره و هدايت تحصيلى
مدرس آموزشگاه هاى انديشه اهواز – بهارستان – راه انديشه
مبتكر طرح پرورش استعداد های درخشان(پاد)
مولف كتاب تونل وحشت و كتاب كار عمومى و دفتر برنامه ريزى
سابقه كار آموزشى: فرزانگان-پرستو-انديشه خرد-طليعه شاهد-مهركان-علم آوران و نو انديشان و …