سعید فرهادی

سعید فرهادی

دکتری روانشناسی و کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه تهران
مولف کتب برنامه ریزی ستاره شو گاج
کارشناس برنامه های رادیو و تلویزیون
مشاور 300 رتبه تکرقمی، دو رقمی و سه رقمی کنکور