محمدرضا یزدان پناه

محمدرضا یزدان پناه

چهار دهمين سال مشاوره وبرنامه ريزى كنكور
مشاور 160 رتبه شاخص كنكور
مشاور بهترين رتبەكنكور تجربى سال 95 خوزستان (رتبه 28)
فوق ليسانس روانشناسى و فوق ليسانس برق
داراى بيش از 15 مدرک ومقاله بين المللى و ملى
برگزاركننده بیش از 100 كارگاه در زمينه مهارت هاى تحصيلی