امیر تیموری

امیر تیموری

پر مخاطب ترين و قديمى ترين مشاور در آموزشگاه انديشه با 14 سال سابقه حضور درخشان در آموزشگاه
مبتكر طرح آسيب شناسى مطالعه به روش LPR
استفاده از روش نقشه ذهنى جهت به خاطر سپردن هرچه بهتر مطالب MINDMAP
برخوردارى از تيم حرفه اى و با تجربه پشتيبانى جهت نظارت پيوسته و موثر بر عملکرد دانش آموز